Med en Låne- og kreditsikring kan du trygt låne hos Ekspres Bank

Få sikkerhet hvis du blir syk eller mister jobben

Få sikkerhet i uforutsette situasjoner

Mister du inntekten din, skal du ikke bekymre deg for ditt månedlige terminbeløp i Ekspress Bank. Dersom du tegner en betalingsforsikring, dekker forsikringen renter og avdrag på ditt lån hvis du blir arbeidsledig eller mister evnen til å arbeide som følge av sykdom, ulykke eller liknende. Forsikringen innbetaler også restgjelden dersom du skulle gå bort.

Betalingsforsikring

 • Vilkår for betalingsforsikring

  Du kan forsikre lånet ditt hos Ekspress Bank dersom du:

  • er mellom 18 og 63 år
  • ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering. Dette punktet gjelder kun hovedlåntaker
  • kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkninger og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
  • ikke kjenner til at du har en sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall
  • er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende, i minst seks sammenhengende måneder hos arbeidsgiver/ i næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringsavtalen. Dette punktet gjelder kun hovedlåntaker.
  • er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret
  •  

 • Hva dekningen omfatter

  Hva dekningen omfatter

  Erstatning for ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet beregnes per dag og utgjør 1/30 av månedlig erstatning i maksimalt 12 måneder per skadetilfelle.

  • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringsperioden er 36 måneder for henholdsvis ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet.
  • Maksimal månedlig erstatning for ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet er NOK 10.000 per måned.
  • Erstatning kan kun utbetales fra ett av alternativene samtidig. Så snart vilkårene for å motta erstatning under ett alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger under dette alternativ opphøre. Forsikrede vil i stedet motta erstatningsutbetalinger under et annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger.
  • Erstatningen endres ikke i erstatningsperioden. Erstatningen utbetales etterskuddsvis per måned. Månedlig erstatning som utbetales til låntaker er alltid bruttobeløp før eventuell inntektskatt. Forsikringsgiver skal levere en årlig oppgave på utbetalt skattepliktig forsikringserstatning til skattemyndighetene.
  • Ved dødsfall utbetales et beløp tilsvarende utestående saldo med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag på skadedato. Maksimal erstatning ved dødsfall er NOK 350.000.
Beregn din forsikring
 

Inntast din månedlige ytelse
Pris pr. mnd.
kr.